www.viptravelandservice.com
 
 
 

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอื่นๆ
ภาคเหนือ มี 9 จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดน่าน
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำพูน
จังหวัดอุตรดิตถ์


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 21 จังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดเลย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดบึงกาญจน์


ภาคกลาง มี 21 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอุทัยธานี


ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดตราด
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดสระแก้ว

ภาคตะวันตก
มี 5 จังหวัด
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดตาก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดราชบุรี


ภาคใต้ มี 14 จังหวัด
จังหวัดกระบี่
จังหวัดชุมพร
จังหวัดตรัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพังงา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง
จังหวัดสตูล
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดยะลา

 
สถานที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกจังหวัดนครปฐม
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

สถานที่พัก 
อำเภอเมือง
 ก. เอราวัณ   ๗๘  ถ.คตกฤช ต.ห้วยจรเข้  โทร. ๐ ๓๔๒๕๓๘๓๘-๙, ๐ ๓๔๒๕ ๓๘๗๑-๔ โทรสาร ๐ ๓๔๒๕ ๓๘๓๙ จำนวน ๑๑๐ ห้อง ราคา ๒๑๐–๔๐๐ บาท
ชวนดี บังกะโล  ๔๕๓ ถ.ทรงพล ต.สนามจันทร์ โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๐๘๓๕ โทรสาร ๐ ๓๔๒๑ ๙๐๙๕ จำนวน ๖๘ ห้อง ราคา ๒๒๐–๔๖๐ บาท
ทานตะวัน  ๒ ถ.ยิงเป้า ต.สนามจันทร์ โทร. ๐ ๓๔๒๑ ๐๓๔๔, ๐ ๓๔๒๕ ๖๕๑๗, ๐ ๓๔๒๕ ๖๗๕๐ โทรสาร ๐ ๓๔๒๑ ๐๓๔๔จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๔๑๒ บาท
นครอินทร์  ๕๕ ถ.ราชวิถี โทร. ๐ ๓๔๒๑ ๐๔๙๐, ๐ ๓๔๒๕ ๑๑๕๒-๓ โทรสาร ๐ ๓๔๒๕ ๔๙๙๘จำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๕๔๑-๖๑๘  บาท (รวมอาหารเช้า)
พิมาน  ๔๘๓ ถ.เพชรเกษม (สายนอก) ต.ห้วยจรเข้ โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๗๘๙๑ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๑๘๐-๓๖๐ บาท
พานทอง  ๑ ซ.เพชรเกษม ๑๒ ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๔๓๒๖, ๐ ๓๔๒๕ ๖๗๗๕ โทรสาร. ๐ ๓๔๒๕ ๔๓๒๖ จำนวน ๕๙ ห้อง ราคา ๓๘๐ บาท
มิตรไพศาล  ๑๒๐/๓๐ ถ.พญาพาน ต.พระปฐมเจดีย์  โทร. ๐ ๓๔๒๔ ๒๔๒๒, ๐ ๓๔๒๕ ๕๔๔๔, ๐ ๓๔๒๔ ๓๑๒๒ จำนวน ๕๙ ห้อง ราคา ๒๕๐–๓๕๐ บาท 
มิตรสัมพันธ์  ๒/๑๑-๑๔ ถ.ราชดำเนิน ต.พระปฐมเจดีย์  โทร. ๐ ๓๔๒๔ ๑๔๒๒, ๐ ๓๔๒๕ ๒๐๑๐ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๑๕๐–๒๐๐  บาท
ริเวอร์  ๑๑๕๖ ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ โทร. ๐ ๓๔๒๘ ๐๔๔๐-๕ โทรสาร. ๐ ๓๔๒๕ ๔๓๑๐ จำนวน ๑๕๔ ห้อง ราคา ๓๙๐-๑,๔๐๐ บาท
โรสอินน์  ๑๕๑-๗๕ ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ จำนวน ๕๗ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
เวล ๑๕๑//๗๙ ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ โทร. ๐ ๓๔๒๘ ๐๒๑๓–๗, ๐ ๓๔๒๕ ๓๘๕๕–๖๓ โทรสาร ๐ ๓๔๒๕ ๓๘๖๔  HYPERLINK "http://www.whale.co.th" www.whale.co.th, E-mail:  HYPERLINK "mailto:info@whale.co.th" info@whale.co.th  จำนวน ๒๕๑ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๘๐๐ บาท
สุธาทิพย์ ๔๒–๔๔ ถ.เทศบาล ต.พระปฐมเจดีย์ โทร. ๐ ๓๔๒๔ ๒๒๔๒ จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท 
สยาม ๒/๑-๕ ถ.ราชดำเนิน ต.พระปฐมเจดีย์ โทร. ๐ ๓๔๒๔ ๑๗๕๔, ๐ ๓๔๒๕ ๒๒๓๐ โทรสาร  ๐๓๔๒๕ ๗๓๑๗ จำนวน ๔๓ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
99 ๕๖/๕๗ ซ.๙๙ ถ.เพชรเกษม โทร ๐ ๓๔๒๔ ๓๐๑๕, ๐ ๓๔๒๕ ๙๓๕๒ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๑๖๐-๓๐๐ บาท

อำเภอพุทธมณฑล
                เดอะ รอยัล เจมส์ ลอด์จ ๒๐๐๐  ๑๗๐/๑๔๘ หมู่ ๓ ถ.ศาลายา-บางเลน ต.ศาลายา โทร. ๐ ๓๔๒๙ ๗๗๒๓,  ๐ ๒๔๔๑ ๐๓๐๐-๓, ๐ ๒๔๒๙ ๘๑๕๑-๔  โทรสาร ๐ ๒๔๒๙ ๘๑๕๕ จำนวน ๕๙ ห้อง ราคา ๑,๙๐๐-๕,๐๐๐ บาท
                ศูนย์ปฎิบัติการโรงแรม ศาลายา พาวิลเลี่ยน ๙๙๙ ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๐๕๖๘-๙ โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๐๕๕๔ E-mail:  HYPERLINK "mailto:rsvn@salayapavilion.com" rsvn@salayapavilion.com หรือ  HYPERLINK "http://www.salayapavilion.com" www.salayapavilion.com จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๒,๒๐๐-๔,๔๐๐ บาท
อำเภอสามพราน
                ดรีม ๑๐/๙๓ หมู่ ๘ ถ.เพชรเกษม โทร. ๐ ๒๔๒๐ ๐๐๘๕ โทรสาร ๐ ๒๔๓๑ ๒๐๒๒ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๑๗๐-๕๖๐ บาท
โรส การ์เด้น ริเวอร์ไซด์ ๒๑ หมู่ ๒ ถ.เพชรเกษม โทร. ๐ ๓๔๓๒ ๒๕๔๔-๗, ๐ ๓๔๓๒ ๒๕๘๘-๙๓, ๐ ๒๒๙๕ ๓๒๖๑-๔ โทรสาร ๐ ๓๔๓๒ ๒๗๗๕ โทรสาร ๐ ๒๒๙๔ ๖๘๔๒ หรือ  HYPERLINK "http://www.rosegardenriverside.com" www.rosegardenriverside.com จำนวน ๑๘๕ ห้อง และบ้านทรงไทย ๖ หลัง ๓-๔ ห้องนอน ราคา ๓,๖๐๐-๒๘,๕๐๐ บาท

อำเภอนครชัยศรี
                กรีน เฮ้าส์ บังกะโล  ๖๓/๔๓ หมู่ ๓ ต.บางกระเบา โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๑๔๘๙ จำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๑๒๐–๒๕๐บาท
แพศรีวิชัย   ๒๙/๑ หมู่ ๓ ถ.พุทธมณฑลสาย ๗ ต.ขุนแก้ว โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๑๙๗๘ แพจำนวน ๓ หลัง ราคา ๔๐๐-๘๐๐ บาท
สนามสุวรรณกอล์ฟ  แอนด์ คันทรี คลับ ๑๕/๓ หมู่ ๒ ถ.เพชรเกษม ต.ศีรษะทอง โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๙๓๓๓ โทรสาร ๐ ๓๔๓๓ ๙๔๕๑  จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๓,๐๐๐ บาท

อำเภอกำแพงแสน
                สหมิตร บังกะโล  ๑๕๕ หมู่ ๑ ถ.สุขาภิบาล ๘ ต.กำแพงแสน โทร. ๐ ๓๔๓๕ ๑๑๖๔ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๘๐–๓๖๐ บาท 
                แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน โทร. ๐ ๓๔๓๕ ๑๔๐๐, ๐ ๓๔๓๕ ๑๙๐๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๔๒ ๘๐๐๔-๑๙ ต่อ ๓๘๒๙, ๓๘๓๕ จำนวน ๑๓๓ ห้อง ราคา ๓๐๐-๙๖๐ บาท
หาดบ้านยางรีสอร์ท ๑๒/๑ หมู่ ๓ ริมคลองท่าสาร ต.ทุ่งกะพังโหม โทร. ๐ ๓๔๒๘ ๒๒๕๖ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๓๐๐ บาท

อำเภอดอนตูม
                ศูนย์พักผ่อนนครปฐม ๑๔๕ หมู่ ๕ ต.ห้วยพระ โทร.๐ ๓๔๒๙ ๖๙๖๗-๘ จำนวน ๑๔๐ ห้อง
ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท (มีห้องสัมมนา จำนวน ๑๕๐ คน ราคา ๕,๐๐๐ บาท)

ร้านอาหาร 
อำเภอเมือง
กุ้งอบภูเขาไฟ ๘๘๕ ต.สนามจันทร์ ถ.เพชรเกษม โทร.๐ ๓๔๒๔ ๑๑๐๙,๐ ๓๔๒๕ ๕๐๔๑(เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารไทย, กุ้งอบภูเขาไฟ, ต้มยำมะพร้าวอ่อน, ปลาช่อนบ้านไร่, ปูหลน)
ขนมจีนน้ำยาแกงไก่ ๑๑๑ ถ.หน้าวัง ต.พระปฐมเจดีย์ โทร. ๐ ๓๔๒๑ ๘๓๒๑ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๑๓.๐๐ น.ขนมจีนแกงไก่)
ข้าวหอม ๒๑๗-๑๙ ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน (เปิดบริการ ๑๑.๐๐-๒๔.๐๐ น.อาหารจีน, อาหารตามสั่ง)
ครัวคุณไข่ ๑๓๕ ถ.ทรงพล ต.สนามจันทร์ โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๐๓๐๖ (เปิดบริการ ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. อาหารประเภทไข่ อาหารตามสั่ง)
ครัวสยาม  ๒/๑-๕ (ติดกับโรงแรมสยาม) ถ.ราชดำเนิน ต.พระปฐมเจดีย์ โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๕๐๘๐ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น. อาหารจีน, หูฉลาม, ปลิงน้ำแดง, ปลาช่อนโฮกฮือ)
ครัวหญ้าคา ๑๒๐ ถ.พิพิฐประสาท (ริมคลองเจดีย์บูชาซอย ๒ เยื้องสาธารณสุขประปานาสร้าง) ต.นาสร้าง โทร. ๐ ๓๔๒๑ ๕๐๐๘ ( เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๑๒.๓๐ น.อาหารป่า, ผัดป่า, แกงป่า)
ต.ณรงค์ษา  ๙๘๔ ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ โทร.  ๐ ๓๔๒๕ ๘๑๓๕ (เปิดบริการ ๐๙.๐๐-๒๐.๓๐ น. อาหารไทย-จีน, อาหารตามสั่ง)
ตลาดโต้รุ่งองค์พระในช่วงเวลาเย็นของทุกวันระหว่างเวลา ๑๘.๐๐-๒๔.๐๐ น. บริเวณลานวัดพระปฐมเจดีย์จะมีร้านขายอาหารประเภทรถเข็นมาจำหน่ายอาหารต่างๆหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น ข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่ ก๋วยเตี๋ยว ราดหน้าและมีขนมประเภทต่างๆ เช่น ขนมไทย น้ำแข็งใส โรตี ไอศกรีมลอยฟ้า อาหารแต่ละร้านมีรสชาติอร่อยถูกปาก  เป็นสถานที่ที่ผู้มาเยือนจังหวัดนครปฐมไม่ควรพลาดในช่วงเวลาเย็น
ทองดี  ๒๗ ถ.พญากง (ใกล้ท่ารถปรับอากาศ นครปฐม-กรุงเทพฯ) ต.พระปฐมเจดีย์ โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๘๙๓๙,๐๘ ๑๘๘๐ ๐๒๓๑ (เปิดบริการ ๐๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.อาหารตามสั่ง, ข้าวแกง , ขนมเค้กไข่ไก่)
นครอินทร์  ๕๕ ในโรงแรมนครอินทร์ ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๑๑๕๒-๔ (เปิดบริการ ๐๗.๐๐-๒๑.๐๐ อาหารตามสั่ง)
บ้านคุณปู่  ๙๖ ถ.นวเขต ต.พระประโทน (เปิดบริการ ๑๐.๓๐-๒๓.๐๐ น. อาหารไทย-จีน, อาหารตามสั่ง, อาหารแนะนำ: ออส่วนกระทะร้อน, สาหร่ายทะเลยัดไส้)
บ้านพงษ์แก้ว ๓๓/๑ หมู่ ๑ ต.ถนนขาด โทร.  ๐ ๓๔๒๘ ๙๐๖๖ (เปิดบริการ ๑๑.๐๐-๒๑.๐๐ น. อาหารไทยพื้นบ้าน, แกงต่างๆ)
บ้านสวนครัวไทย                  ๒๔/๒ หมู่ ๕ ต.ทุ่งน้อย โทร. ๐ ๓๔๒๐ ๕๕๒๙              (เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารไทย)
ใบเมี่ยง    ๖๑/๑๕-๑๖ ถ.ทรงพล ต.พระปฐมเจดีย์ โทร.๐ ๓๔๒๔ ๔๓๕๕ (เปิดบริการ ๑๑.๐๐-๒๑.๐๐ น.อาหารเวียดนาม, อาหารแนะนำ: แหนมเนือง, เมี่ยงกุ้งสด)
ปฐมโภชนา ๑ ๔๓/๙-๑๐ ถ.ราชดำเนิน ต.พระปฐมเจดีย์ โทร. ๐ ๓๔๒๔ ๒๐๖๔ (เปิดบริการ ๐๖.๓๐-๑๗.๐๐ น. ข้าวขาหมู, ข้าวหมูแดง, ข้าวหน้าเป็ด, ข้าวมันไก่, ก๋วยเตี๋ยวหมู, เป็ดตุ๋น, ต้มเลือดหมู)
ปฐมโภชนา ๒ ๓๖๓/๑ ถ.มาลัยแมน ต.ลำพญา โทร. ๐ ๓๔๒๕  ๔๓๗๔ (เปิดบริการ ๐๖.๓๐-๑๖.๐๐ น.ข้าวขาหมู, ข้าวหมูแดง, ข้าวหน้าเป็ด, ข้าวมันไก่, ก๋วยเตี๋ยวหมู, เป็ดตุ๋น, ต้มเลือดหมู)
ริมคลอง  ๗ หมู่๙ ต.บางแขม โทร. ๐ ๓๔๒๗ ๐๓๓๐ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.อาหารพื้นเมือง)
ลมโชย    ๑๓ ถ.สาครธนากร ต.ลำพญา โทร. ๐ ๓๔๒๔ ๑๙๙๖ (เปิดบริการ ๐๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.อาหารอีสาน)
เล็กโภชนา  ๑๓ ซ.โรงพยาบาลเก่า ถ.ราชดำเนิน  โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๒๖๗๙ (เปิดบริการ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ข้าวมันไก่,ข้าวหน้าเป็ด,ข้าวหมูแดง)
สวนกล้วย   ๑๙๑  ถ.๒๕ มกรา ต.พระปฐมเจดีย์ โทร. ๐ ๓๔๒๑ ๓๔๒๐, ๐ ๓๔๕๒ ๕๑๒๐, ๐ ๓๔๒๕ ๒๑๒๐ (เปิดบริการ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. อาหารตามสั่ง, อาหารอีสาน)

อำเภอพุทธมณฑล
                พุทธรักษา ๒ ๑๓๕/๑๕๖ หมู่ ๖ ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๐๓๔๐ (เปิดบริการ ๐๘.๐๐-๒๓.๐๐ น. ก๋วยเตี๋ยวเป็ด)
 ศรีสุวรรณ  ๑๑/๑ หมู่ ๖ ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๙๒๔๓ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารไทยพื้นเมือง, อาหารจีน , อาหารอีสาน)
หูฉลามฮั่วเซ่งฮง ๒๐๐/๕๒-๕๖ หมู่ ๕ ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา (ตรงข้าม มหาวิทยาลัยมหิดล) โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๐๖๙๕-๗ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารจีน, อาหารตามสั่ง, หูฉลามกระเพาะปลา)

อำเภอสามพราน
ชวัล  ๕๒/๒ หมู่ ๕ ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ต.หอมเกร็ด โทร. ๐ ๓๔๒๓ ๒๓๗๘ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.อาหารไทย-จีน)        
พิณทองเรือนแพกุ้งเผา  (ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ หลังที่ว่าการ อ.สามพราน) โทร. ๐ ๓๔๓๒ ๔๖๗๙ (เปิดบริการ ๐๙.๓๐-๒๒.๐๐ น. อาหารไทย, อาหารทะเล, ขาหมูทอด, ลาบปลาช่อน)
แพโพธิ์แก้ว ๙/๑ หมู่ ๓ ต.ท่าตลาด โทร. ๐ ๓๔๓๑ ๑๐๔๖ (เปิดบริการ ๑๐.๓๐-๒๒.๐๐ น. อาหารไทย, อาหารทะเล, อาหารตามสั่ง, กุ้งเป็น, ปลาเป็น)               
แพสามพราน  (ในสวนสามพราน) หมู่ ๓๒ ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา โทร. ๐ ๓๔๓๒ ๒๕๘๘–๙๓  (ห้องอาหารไทยเปิดบริการทุกวัน เว้นวันจันทร์ ๑๗.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
โรสการ์เด้น  ถ.เพชรเกษม กม.๓๒ ต.ยายชา โทร. ๐ ๓๔๓๒ ๒๕๘๘–๙๓  โทรสาร ๐ ๓๔๓๒ ๒๗๗๕ (ห้องอาหารไทย/ญี่ปุ่น เปิดบริการ ๑๑.๐๐-๑๔.๐๐ น และ ๑๗.๓๐-๒๒.๐๐ น.., ห้องอาหารนานาชาติ เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
ส้มแก้ว ๑๘/๖ หมู่ ๒ ริม ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี โทร. ๐ ๒๘๘๙ ๔๑๕๒ (เปิดบริการ ๑๕.๓๐-๒๒.๓๐ น.อาหารไทย ,อาหารแนะนำ: กุ้งกระทะ, ปลาทับทิมนึ่งซีอิ้ว, นกกระจอกเทศผัดพริกไทยดำ)

อำเภอนครชัยศรี
ก๋วยเตี๋ยวไก่ (หลังสถานีรถไฟงิ้วราย) หมู่ ๓ ถ.เลียบทางรถไฟ  ต.งิ้วราย โทร. ๐๘ ๑๔๕๗ ๘๐๒๐, ๐๘ ๖๐๖๗ ๒๒๘๖ (เปิดบริการทุกวัน เว้นวันพุธ เวลา ๐๗.๐๐-๑๓.๐๐ น. ก๋วยเตี๋ยวไก่, หมู)
คุณแมว เปิดบริการทุกวันเวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.  (ก๋วยเตี๋ยวไก่ ก๋วยจั๊บไก่น้ำใส  เลือด ปีก ขาไก่)
ครัวเรือนน้ำ  ๑๑/๒ หมู่ ๓ ถ.พุทธมณฑลสาย๗ ต.ขุนแก้ว โทร. ๐ ๓๔๒๓ ๒๕๕๘ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐– ๒๒.๐๐ น. อาหารไทย, อาหารทะเล, อาหารจีน, อาหารแนะนำ: ลาบปลาช่อน)
คุณป้อม                  ๑๕๒ หมู่ ๑ ต.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๒๒ ๘๓๗๙ (เปิดบริการ ๐๗.๐๐-๑๗.๓๐ น. อาหารตามสั่ง),ร้านน้ำเปิดบริการ ๐๕.๓๐ - ๐๖.๓๐ น.)
ติ๊กโภชนา  ๙๓/๑๑ หมู่ ๑ ต.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๑๗๕๓, ๐ ๓๔๓๓ ๓๕๗๖ (เปิดบริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น. อาหารแนะนำ : ปลาช่อนแช่น้ำปลาทอด, ต้มยำกุ้ง, หอยจ๊อ, ห่อหมกปลาช่อน)
แพพิณทอง (หลังที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี) ถ.ริมเขื่อน ต.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๑๐๒๘ (เปิดบริการทุกวัน ๑๐.๐๐-๒๒.๓๐ น. อาหารตามสั่งไทย,อาหารจีน,อาหารอีสาน)
แพแม่น้ำ  ๑๙/๒ หมู่ ๓ ต.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๘๖๗๑-๒ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารไทย, อาหารจีน, อาหารทะเล , อาหารตามสั่ง)
แพศรีวิชัย  ๒๙/๑ หมู่ ๓ พุทธมณฑลสาย ๗ ต.ขุนแก้ว โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๑๙๗๘ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.อาหารไทย, อาหารจีน, อาหารตามสั่ง)
แพห้วยพลู  ๑๐ หมู่ ๔ ต.ห้วยพลู โทร. ๐ ๓๔๒๓ ๙๗๓๕, ๐๘ ๑๗๒๖ ๘๒๙๘ (เปิดบริการ ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น.อาหารไทย-จีน)
สวนอาหารบ้านเรา  ๒๙/๓ หมู่ ๑ ต.ไทยาวาส โทร. ๐ ๓๔๒๙ ๙๕๕๗ (เปิดบริการ ๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารไทย, อาหารตามสั่ง, อาหารแนะนำ: ปลาช่อนต้มแห้ง, ปลาตะเพียนไร้ก้าง)
สีฟ้า  ๑๒๖ หมู่ ๑ ตลาดท่านา ต.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๑๒๓๓, ๐๘ ๑๔๔๘ ๘๘๑๑ (เปิดบริการทุกวัน ปิด 2 วันทุก ๆ สิ้นเดือน เปิดบริการ ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.อาหารไทย, อาหารทะเล, อาหารแนะนำ: กุ้งแม่น้ำทอดกระเทียม, ไข่เจียวเห็ดเข็มทอง)

อำเภอบางเลน        
ครัวช่อแก้ว  ๓๐๐/๓๕ หมู่ ๘ ต.บางเลน โทร. ๐ ๓๔๒๓ ๔๘๔๗ (เปิดบริการทุกวันหยุดวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ๑๐.๓๐-๒๒.๐๐ น. อาหารไทย, อาหารจีน)
นิ่มอนงค์  ๒๙๒/๙๒-๙๓ หมู่ ๘ ต.บางเลน โทร. ๐ ๓๔๒๓ ๔๕๙๘–๙ (เปิดบริการ ๑๖.๐๐-๒๓.๐๐ น. ย่างเกาหลี)
สมชัย (โกเท้)  ๑๘/๑๓ หมู่ ๑ ต.บางภาษี โทร. ๐ ๓๔๓๙ ๑๕๓๕, ๐ ๓๔๒๓ ๖๓๕๔, ๐ ๓๔๒๓ ๖๓๕๖ (เปิดบริการ ๐๗.๐๐–๒๐.๐๐ น. อาหารไทยกึ่งจีน)    

อำเภอกำแพงแสน
                ครัวสมถวิล  ๑๕๘ ต.กำแพงแสน โทร. ๐ ๓๔๓๕ ๑๖๓๕, ๐ ๘ ๑๗๐๕ ๕๕๘๑ (เปิดบริการ ๑๑.๐๐–๒๒.๐๐ น. อาหารไทย)
                ครัวแสนไท  ๒๐๐ หมู่ ๓ ต.กำแพงแสน โทร. ๐ ๓๔๒๘ ๑๘๗๗, ๐๘ ๙๕๑๙ ๔๑๗๘ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารไทย)
บ้านริมน้ำ   ๕๗/๑ หมู่ ๒  ต.กำแพงแสน โทร. ๐ ๓๔๓๕ ๑๐๗๗, ๐๘ ๑๗๓๔ ๑๔๒๑ (เปิดบริการ ๑๐.๓๐-๒๒.๐๐ น. อาหารไทย)

อำเภอดอนตูม
                ครัวผ่องศรี ๑๘๒/๑ หมู่ ๔ ต.ห้วยพระ โทร. ๐ ๓๔๓๘ ๑๙๕๗, ๐๘ ๖๑๐๗ ๑๘๕๐ (เปิดบริการทุกวัน ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. อาหารป่า)

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
กลุ่มสตรีสีเขียวบ้านเกาะแรต  ๑๔๐ หมู่ ๑๒ ต.บางปลา อ.บางเลน โทร. ๐๘ ๑๙๔๒ ๕๒๓๙

ขนมหวาน
ขนมเปี๊ยะบางเลน  ๑๕๓ หมู่ ๘ ต.บางเลน อ.บางเลน โทร. ๐ ๓๔๓๙ ๑๓๐๓, ๐๘ ๖๖๐๖ ๖๖๖๗ (เปิดบริการ ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ขนมเปี๊ยะ)
ขนมบ้านขุนแก้ว ๖๐/๑ หมู่ ๓ ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๒๒๖๓, ๐๘ ๑๕๕๘ ๗๐๕๙ โทรสาร ๐ ๓๔๓๓ ๒๖๖๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๘๕ ๐๖๙๕ (เปิดบริการ  ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.)
ข้าวเหนียวย่างอารีย์  ๓๔ ถ.ทรงพล ต.ลำพญา โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๔๖๑๙ (เปิดบริการ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ข้าวเหนียวย่าง, วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อน)
น้องเนยเบเกอรี่  (ติดกับโรงแรมทานตะวัน) ๒๘/๑๐ ถ.ยิงเป้า ต.สนามจันทร์ อ.เมือง โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๒๑๕๒, ๐๘ ๑๘๑๕ ๗๗๗๒ (เปิดบริการทุกวัน ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.)
วุ้นคุณอุ๊                  ๗๑/๙ ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๗๓๔๘, ๐ ๓๔๒๔ ๑๕๖๐, ๐ ๒๘๘๑ ๑๗๖๐ (เปิดบริการ ทุกวัน ๐๘.๐๐-๑๙.๐๐น. วุ้น)

กุนเชียง น้ำพริก
กุนเชียงหมู  ๖๔/๔๐ หมู่ ๓ ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๑๔๙๑ (เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๒๐.๓๐ น. กุนเชียงหมู, หมูหยอง)
ตั้งฮะเฮง ๑/๖๑ ถ.พระงาม ๔ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๖๔๕๒, ๐ ๓๔๒๕ ๙๐๖๔  (เปิดบริการ ทุกวัน ๐๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. โรงงานผลิตหมูแผ่น หมูหยอง หมูสวรรค์ กุนเชียง)
น้ำพริกแม่ศรี/เบเกอรี่  ๓๗ ถ.ซ้ายพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๔๘๖๑, ๐ ๓๔๒๕ ๗๔๗๘  HYPERLINK http://www.namprik www.namprikmaesri.thailand.com (เปิดบริการ ๐๗.๐๐-๑๘.๓๐ น.)
ลิ้มย่งสุน ๖๓๒/๒๔ ถ.ทหารบก ซ.ปรีชา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง โทร. ๐ ๓๔๒๔ ๑๓๕๕, ๐ ๓๔๒๕ ๖๑๖๒ (เปิดบริการ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. หมูหยอง, หมูแผ่น, กุนเชียง)

เครื่องปั้นดินเผา
ฉวี แม้นท่าไม้  ๕๑/๑ หมู่ ๑ ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๒๓ ๒๕๒๒ (เปิด ๒๔.ชม.)

หัตถกรรมผักตบชวา
คุณลุงเริงชัย-คุณป้าพยอม  แจ่มนิยม  บ้านลานแหลม ๙/๑ หมู่ ๔ ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๒๙ ๖๐๘๖, ๐๘ ๑๙๙๑ ๖๐๘๔, ๐๘ ๗๑๖๕ ๑๖๘๑, ๐๘ ๕๑๖๕ ๔๔๐๔ (หัตถกรรมในครัวเรือนทำ-ขายในบ้าน) เปิดบริการ ๒๔ ชม.
อาจารย์ละออรัตน์                  ๑๕ หมู่ ๑๑ ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน โทร. ๐ ๓๔๓๙ ๑๑๕๕ (หัตถกรรมในครัวเรือนทำ-ขายในบ้าน)

การเป่าแก้ว
คุณทิพวัน  แสงอำไพ  ๘๓ หมู่ ๒ ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๙๖๑๖, ๐๘ ๙๗๗๗ ๘๓๔๖

สนามกอล์ฟ
                กฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลล์   ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี อ.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๒๓ ๑๑๐๑-๗ หยุดทุกวันจันทร์ (๑๘ หลุม)
เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ  อ.พุทธมณฑล โทร. ๐ ๒๔๒๙ ๘๐๖๖ (วันจันทร์ เปิดบริการ ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น., วันธรรมดา เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.)
ไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ ๙๙ หมู่ ๓ ต.ไผ่หูช้าง ถ.พลดำริห์ อ.บางเลน โทร. ๐ ๓๔๓๙ ๑๐๐๕, ๐ ๓๔๓๙ ๑๐๘๔, ๐ ๓๔๓๙ ๑๐๗๖-๙ โทรสาร ๐ ๓๔๓๙ ๑๑๑๑, ๐ ๓๔๙๓ ๑๐๘๐  HYPERLINK "http://www.dynastygolf.co.th" www.dynastygolf.co.th (วันธรรมดายกเว้นวันจันทร์ เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.,วันเสาร์-อาทิตย์ ๐๕.๓๐-๑๗.๐๐ น. (๑๘ หลุม)
ยูนิแลนด์ กอล์ฟ & คันทรี่ คลับ  ๘/๔ หมู่ ๓ ต.วังเย็น อ.เมือง โทร. ๐ ๓๔๒๗ ๑๓๕๑-๓ โทรสาร ๐ ๓๔๓๔ ๘๒๘๗  HYPERLINK "http://www.unilandgolf.com" www.unilandgolf.com E-mail : info@unilandgolf.com (เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. (๒๗ หลุม)
สนามกอล์ฟ ทองใหญ่การบิน ๑ หมู่ ๗ ต.กระติบ ถ.มาลัยแมน อ.กำแพงแสน (เปิดบริการ ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. (๑๘ หลุม)
สนามกอล์ฟสวนสามพราน   ๕๓/๑ หมู่ ๔ ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด โทร. ๐ ๓๔๓๒ ๒๗๖๙-๑, ๐ ๓๔๓๒ ๒๗๖๙-๗๑ โทรสาร ๐ ๓๔๓๒ ๒๗๖๘ (เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. (๑๘ หลุม)
สนามกอล์ฟ เอ็น ซี อาร์ โฮม  ๑๐๕ หมู่ ๑๔ ต.บางหลวง อ.บางเลน โทร. ๐ ๓๔๓๙ ๙๐๑๒, ๐ ๓๔๓๙ ๙๐๑๔, ๐ ๒๒๖๗ ๒๘๐๖ โทรสาร ๐ ๓๔๓๙ ๙๐๑๕  HYPERLINK "http://www.ncrgolf.com" www.ncrgolf.com E-mail : info@ncrgolf.com (เปิดบริการ ๐๖.๓๐-๑๖.๓๐ น. (๑๘ หลุม)
สนามสุวรรณกอล์ฟ  แอนด์ คันทรี คลับ อ.นครชัยศรี โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๙๓๓๓ โทรสาร ๐ ๓๔๓๓ ๙๔๕๑ (เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น.) (๑๘ หลุม)

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
สำนักงานจังหวัดนครปฐม                             ๐ ๓๔๓๔ ๐๐๐๓-๔
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม                    ๐ ๓๔๓๔ ๐๐๑๑-๑๒
เทศบาลเมืองนครปฐม                                     ๐ ๓๔๒๕ ๓๘๕๐-
โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม                              ๐ ๓๔๒๕ ๔๑๕๐-๔, ๐ ๓๔๒๑ ๓๖๐๖-๑๐
โรงพยาบาลสนามจันทร์                                                 ๐ ๓๔๒๑ ๙๖๐๐
โรงพยาบาลนครชัยศรี                                    ๐ ๓๔๓๓ ๑๑๕๖, ๐ ๓๔๓๓ ๒๑๕๖, ๐ ๓๔๓๓ ๑๗๕๒,
                                                                          ๐ ๓๔๓๓ ๒๓๕๑, ๐ ๓๔๓๓ ๒๒๗๔
โรงพยาบาลสามพราน                                     ๐ ๓๔๓๑ ๑๐๒๑, ๐ ๓๔๓๒ ๑๙๙๘
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์                        ๐ ๓๔๓๒ ๑๙๘๔-๕, ๐ ๓๔๓๒ ๕๔๕๖-๖๙, ๐ ๓๔๒๒
                                                                          ๕๘๔๓-๔, ๐ ๓๔๒๒ ๕๘๓๗-๘, ๐ ๓๔๓๒ ๕๔๖๓-๙
โรงพยาบาลบางเลน                                         ๐ ๓๔๒๓ ๔๗๙๗-๘, ๐ ๓๔๓๙ ๑๑๒๖, ๐ ๓๔๓๙๑๑๒๙,
                                                                          ๐ ๓๔๓๐ ๒๕๔๑-๒, ๐ ๓๔๓๐ ๒๖๓๐
โรงพยาบาลศาลายา                                          ๐ ๓๔๒๙ ๗๐๖๘-๙, ๐ ๒๘๘๙ ๒๖๐๑-๓
สถานีตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม                                ๐ ๓๔๒๔ ๒๘๘๖
ตำรวจทางหลวงนครปฐม                              ๐ ๓๔๒๔ ๑๔๒๖
ที่ทำการไปรษณีย์นครปฐม                             ๐ ๓๔๒๕ ๑๙๘๖, ๐ ๓๔๒๔ ๒๓๕๖
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง                 ๐ ๓๔๕๑ ๔๔๓๘
สถานีรถไฟจังหวัดนครปฐม                                ๐ ๓๔๒๔ ๒๓๐๕
สำนักงานขนส่งนครปฐม                               ๐ ๓๔๒๔ ๑๓๗๘
ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จังหวัดนครปฐม ๐ ๓๔๓๔ ๐๐๖๕-๖
หอการค้าจังหวัดนครปฐม                              ๐ ๓๔๒๕ ๔๒๓๑, ๐ ๓๔๒๕ ๔๖๔๗, ๐ ๓๔๒๑ ๐๒๓๐
ตำรวจท่องเที่ยว                                              ๑๑๕๕
ตำรวจทางหลวง                                              ๑๑๙๓

ใบอนุญาติประกอบธุระกิจเลขที่ 22 - 0258
บริษัท วี.ไอ.พี.ทราเวล แอนด์ เซอวิส : เลขที่ 79/207 หมู่ 22 บ้าน ฟ้าใส ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 081-764-4877 , แฟกซ์ 053-713339

อีเมล์: viptravelandservice@hotmail.com>>viptravelandservice@gmail.com

http://www.viptravelandservice.com, http://www.chiangraitourandtrekking.com, http://www.chiangraitourandcarrent.com,
http://www.viphotelsbooking.com
   
 
CoppyRight ©V.I.P.Travel And Service Tours Company Chiang Rai Thailand